REGULAMIN MARKOWE PRZEWOZY

 1. Regulamin obsługi podróżnych oraz przewozu osób Firmy MARKOWE PRZEWOZY Marek Szewczyk z siedzibą w Grale 18, 07-420 Kadzidło sporządzono w oparciu o :
  1. upoważnienie zawarte w art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2017 1983, z późn. zm.),
  2. ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2200 z późn. zm.),
 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy, realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w transporcie drogowym wykonywanej przez Firmę MARKOWE PRZEWOZY Marek Szewczyk z siedzibą w Grale 18, 07-420 Kadzidło, zwanym dalej „Przewoźnikiem”.
 3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu
  2. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów – MARKOWE PRZEWOZY Marek Szewczyk.
 4. Dokonanie zakupu biletu u Kierowcy oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wykonanie umowy przewozu uważa się za rozpoczęte z chwilą, gdy pojazd w którym znajduje się Podróżny ruszy z miejsca odjazdu.
 6. Wszelkie informacje na temat kursów pojazdów Firmy MARKOWE PRZEWOZY Marek Szewczyk z siedzibą w Grale 18, 07-420 Kadzidło dostępne są na stronie internetowej przewoźnika www.markoweprzewozy.pl , na stronie firmowej na Facebooku – Markowe przewozy oraz pod numerem 725-193-114 (czynnej całodobowo).
 7. Przewoźnik:
  1. Przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem- podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nieokazania powyższych dokumentów podróży, Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera na pokład pojazdu, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
  2. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z pojazdu bez prawa do rekompensaty za bilet:
   1. osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
   2. osoby zachowujące się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
   3. osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w podróży,
   4. osoby odmawiające zapłacenia należności za przewóz lub okazania dokumentu uprawniającego do przewozu,
   5. osobę, która przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
  3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
  4. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
  5. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych ( np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, problemy techniczne, warunki atmosferyczne itp. ), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
  6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.
  7. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w samochodzie.
 8. Pasażer:
  1. Zobowiązany jest do:
   1. przestrzegania Regulaminu
   2. posiadania ważnych dokumentów wyjazdowych, wjazdowych i innych uprawniających do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak ww. dokumentów
   3. stosowania się do zaleceń kierowcy
  2. W pojazdach Przewoźnika zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu i e-papierosów.
  3. Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostająca pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu albo innych urządzeń Przewoźnika, a także za uszkodzenie lub zniszczenie przewożonego mienia należącego do osób trzecich. W zaistniałej sytuacji Pasażer obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.
  4. Pasażer odpowiada także za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i współpasażerom, powstałe w związku z przewozem bagażu.
  5. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika wtedy gdy ma zapięte pasy bezpieczeństwa. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
  6. Pasażer odpowiada osobiście za rzeczy znajdujące na i pod fotelem, który zajmuje.
 9. Bagaże:
  1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu: 1 sztuki podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nieprzekraczającej 25 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 7kg. Za każdy dodatkowy bagaż obowiązuje dopłata w wysokości 10 euro lub 40 złotych
  2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom
  3. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które są zabronione przepisami prawa, mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi, narażać podróżnych na niewygody
  4. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego)
  5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Przewóz zwierząt:
  1. Pasażer ma obowiązek prawidłowo ustawić, zabezpieczyć i nadzorować w czasie przejazdu przewożone przez siebie zwierzęta domowe i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich przewożenia.
  2. Aby przewieźć zwierzę niezbędne są:
   1. Transporter
   2. Książeczka szczepień
   3. Chip ( w przypadku psów)
   4. Smycz/kaganiec
 11. Rezygnacja z zarezerwowanego miejsca:
  1. W przypadku rezygnacji przez pasażera z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do egzekwowania należności za zajęte miejsce. W zależności od terminu odwołania są to następujące koszty:
   1. od 24 do 72 godzin przed wyjazdem 20 % wartości biletu,
   2. poniżej 24 godzin przed wyjazdem 80 % wartości biletu.
   3. w sytuacji nie stawienia się na wyjazd, gdy Przewoźnik dotarł na wskazany adres 100 % wartości biletu.
 12. Reklamacje:
  1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście lub listownie na adres Przewoźnika – Grale 18, 07-420 Kadzidło, lub pocztą elektroniczną – kontakt@markoweprzewozy.pl w okresie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji
  2. Wszelkie reklamacje, skargi lub wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera lub usunięcia braków reklamacji, nie dłużej jednak niż 60 dni
  3. Celem ułatwienia i przyśpieszenia procedury reklamacyjnej, do zgłoszenia reklamacyjnego lub skargi powinny być dołączone: oryginały lub kopie dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu, w szczególności bilet na przejazd itp. oraz kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, tak aby można było należycie ustalić przedmiot reklamacji bądź skargi.
 13. Postanowienia końcowe:
  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   1. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami
   2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)